FORSKNING HÄR FINNS VI KURSER MEDIA ANNA DUBERG MEDLEMSPORTAL

FORSKNING

DANSPROJEKTET - EN VETENSKAPLIG STUDIE

Forskning visar att den psykiska ohälsan hos ungdomar har ökat markant de senaste decennierna. Flickor är mer utsatta än pojkar; nedstämdhet är dubbelt så vanligt bland flickor som bland pojkar i 13­ och 15­årsåldern. Även huvudvärk, magont och risken för depression är vanligare bland flickor. Det saknas ofta behandlingsalternativ.

“Dansprojektet” är en randomiserad kontrollerad studie från Örebro universitet med syfte att undersöka hälsoeffekten och kostnadseffektiviteten i att komplettera elevhälsa med dans för flickor 13–18 år med stressrelaterad psykisk ohälsa. Totalt 112 flickor med återkommande somatiska och/eller emotionella besvär ingick i studiens analyser. Dansen gavs två ggr/v i 8 månader och fokus var rörelseglädje och inte prestation.

Resultaten visade att dansgrupp jämfört med kontrollgrupp ökade sin självskattade hälsa och minskade somatiska och emotionella symtom efter avslutad intervention. Även konsumtion av smärtlindrande medicin minskade i dansgruppen. Kvalitativa analyser belyser att det centrala i flickornas upplevelser var: en fristad från stress, stödjande gemenskap, glädje och energi, ökad acceptans och kroppsförankrad självtillit. Den hälsoekonomiska analysen visade att dansinterventionen var en tydligt kostnadseffektiv insats. Dansprojektets metod har sedan den första publikationen efterfrågats i såväl Sverige som internationellt och är nu implementerad på olika orter i form av startade dansgrupper. Vetenskaplig utvärdering av implementeringsprocessen pågår.

Dansprojektets arbete utgick från Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC), Region Örebro Län (RÖL). Anna Duberg disputerade vid Institutionen för Hälsovetenskaper, Örebro Universitet i maj 2016 (se avhandling nedan).

Huvudhandledare: Prof. Margareta Möller, Universitetssjukvårdens forskningscentrum, RÖL (idé och studiedesign).
Bihandledare: M.Dr. Helena Sunvisson, Örebro Universitet (kvalitativa aspekter).
Bihandledare: M.Dr. Lars Hagberg, Universitetssjukvårdens forskningscentrum, RÖL (hälsoekonomiska aspekter).

PUBLIKATIONER

Duberg A, Jutengren G, Hagberg L, Moller M. The effects of a dance intervention on somatic symptoms and emotional distress in adolescent girls: A randomized controlled trial. Journal of International Medical Research 2020;48(2) 1–12. DOI: 10.1177/0300060520902610

Carlsson N, Kullberg A, Johansson I, Bergman P, Skagerström J, Andersson A. “Exploring experiences among adopters during the diffusion of a novel dance intervention in Sweden”. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 2018;13:1, 1438697

Duberg A, Moller M, Sunvisson H. “I feel free”: Experiences of a dance intervention for adolescent girls with internalizing problems. Int J Qual Stud Health Well­being 2016;11:31946.

Duberg, A. Dans för tonårsflickor med psykisk ohälsa. Effekter och erfarenheter av dansintervention som komplement till skolhälsovård. Forskning Pågår. Fysioterapi 9/2016.

Duberg A. (Thesis) Dance Intervention for Adoloescent Girls with Internalizing Problems. Effects and Experiences. Örebro: University of Örebro; 2016.

Philipsson A, Duberg A, Moller M, Hagberg L. Cost­utility analysis of a dance intervention for adolescent girls with internalizing problems. Cost Eff Resour Alloc 2013;11(1):4.

Duberg A, Taube J, Möller M. Dans kan ge unga skydd mot psykisk ohälsa. Läkartidningen 36/2013

Duberg A, Hagberg L, Sunvisson H, Moller M. Influencing self­rated health among adolescent girls with dance intervention: a randomized controlled trial. JAMA Pediatr 2013;167(1):27­31.

Duberg, A. Something About the Dance. Arch Pediatr Adolesc Med. 2012;166(11):1037-1044. doi:10.1001/archpediatrics.2012.328

Klicka på boken för att ladda ner Annas Dubergs avhandling